• Popular Suggestions
  • {{tag.name}}
  • Popular suggestion was not found.

BONAPART AUTOMOTIVE presents a business model that provides its customers with all the needs in a sole shipment instead of working with several suppliers for different parts.

Language
 

KVKK

kvkk politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

I. VERİ GİZLİLİĞİ TAAHÜDÜ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), BONAPART OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.’nin (“ŞİRKET”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Kişisel Verileri korumaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirirken ve Kişisel Verileri işlerken Şirket içerisinde ve/veya Şirket tarafından uyulması gereken esasları belirlemektedir.

Şirket, kendi bünyesinde bulunan Kişisel Veriler bakımından işbu Politikaya ve Politikaya bağlı olarak uygulanacak prosedürlere uygun davranmayı taahhüt eder.

II. POLİTİKANIN AMACI

İşbu Politikanın temel amacı, Şirket tarafından Kişisel Verilerin korunmasına yönelik yöntem ve süreçlere ilişkin esasları belirlemektir.

III. KAPSAM

3.1. İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (Politika), BONAPART OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.’nin kişisel verileri işlediği herhangi bir sürece dahil olan tüm faaliyetleri kapsar ve söz konusu faaliyetlere uygulanır.

3.2. İşbu Politika, Kişisel Veri niteliği taşımayan verilere uygulanmaz.

3.3. İşbu Politika KVK Düzenlemelerinin gerektirmesi halinde yahut şirketin Veri Sorumlusu Temsilcisi’nin gerekli gördüğü hallerde zaman zaman değiştirilebilir.

IV. TANIMLAR

İşbu politika kapsamında kullanılan tanımlara kişisel verilerin korunması mevzuatı da dikkate alınarak EK-1’de yer verilmiştir.

V. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK İLKELER

5.1 Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme
Kişisel Veriler, ŞİRKET tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve ölçülülük esasına dayalı olarak işlenir.

5.2 Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma
Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından gerekli olup, ŞİRKET,işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almakta; bu anlamda kişisel veri sahibinin kişisel verilerine yönelik değişiklik talep etmesi durumunda ilgili kişisel verileri güncellemektedir.

5.3 Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesi
ŞİRKET, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemekte; kişisel verileri yürütmekte olduğu ticari faaliyet ve sunmakta olduğu ürün ve hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemekte; kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmakta; bu doğrultuda, kişisel veri sahibi KVK Düzenlemeleri kapsamında aydınlatılmakta ve gereken hallerde kişisel veri sahibinden açık rızası alınmaktadır.

5.4 Kişisel verilerin işlendikleri amaca bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması
ŞİRKET, Kişisel Verileri yalnızca KVK Düzenlemeleri kapsamında istisnai hallerde (KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3) veya Veri Sahibinden alınan Açık Rıza kapsamındaki amaç doğrultusunda (KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2) ve ölçülülük esasına uygun olarak işler.

5.5 İlgili mevzuatta ön görülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme:
ŞİRKET, Kişisel Verileri yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belirli bir süre belirlendiği taktirde bu süre boyunca muhafaza etmektedir. Mevzuatta bir süre belirlenmediği taktirde veri kullanım amacı ve ŞİRKET prosedürleri göz önünde tutularak makul saklama süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, ŞİRKET prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel Veriler ŞİRKET tarafından ancak belirtilen usul ve esaslar kapsamında işlenebilir.

6.1. Açık Rıza

6.1.1. Kişisel Veriler, Veri Sahiplerine Aydınlatma Yükümlülüğünün yerine getirilmesi çerçevesinde yapılacak bilgilendirme sonrası ve Veri Sahiplerinin Açık Rıza vermesi halinde işlenir.
6.1.2. Aydınlatma Yükümlülüğü çerçevesinde Açık Rıza alınmadan önce Veri Sahiplerine hakları bildirilir.
6.1.3. Veri Sahibinin Açık Rızası, KVK Düzenlemelerine uygun yöntemlerle alınır. Açık Rızalar ispatlanabilir şekilde Şirket tarafından KVK Düzenlemeleri kapsamında gereken süre ile muhafaza edilir.

6.2. Kişisel Verilerin Açık Rıza Alınmaksızın İşlenmesi

KVK Düzenlemeleri kapsamında Açık Rıza alınmaksızın Kişisel Verilerin İşlenmesinin öngörüldüğü durumlarda (KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3), ŞİRKET Veri Sahibinin Açık Rızasını almaksızın Kişisel Verileri işleyebilir. Kişisel Verilerin bu şekilde işlenmesi durumunda Şirket KVK Düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde Kişisel Verileri İşler. Bu kapsamda:

6.2.1. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan Veri Sahibinin ve/veya Veri Sahibi dışındaki bir kişinin hayatının veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler Şirket tarafından Açık Rıza olmaksızın işlenebilir.
6.2.2. Bir sözleşmenin kurulması, uygulanması, ifası veya sonlandırılmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması şartları sağlanıyorsa, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler Veri Sahiplerinin Açık Rızaları olmadan Şirket tarafından işlenebilir.
6.2.3. Kişisel Verilerin İşlenmesi Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunluysa, Kişisel Veriler Veri Sahiplerinin Açık Rızaları olmadan Şirket tarafından işlenebilir.
6.2.4. Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş olan Kişisel Veriler Açık Rıza alınmaksızın Şirket tarafından işlenebilir.
6.2.5. Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde Kişisel Veriler Şirket tarafından Açık Rıza olmaksızın işlenebilir.

VII. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Kanunun 6/1. maddesi uyarınca; ‘kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri’ özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli veriler; bu verilerin korunması konusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen önlemlerin alınması suretiyle, 6698 sayılı KVK Kanununun 6. Maddesinde belirtilen ‘Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme şartları’ çerçevesinde aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

VIII. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel verilerin imhası, verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi olarak üç farklı şekilde sağlanabilir. İmha işleminin amacı, kalan veriler ile gerçek kişiye ulaşılabilmesinin imkansız hale getirilmesidir. ŞİRKET, kişisel verilerin hukuka uygun olarak silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ile ilgili her türlü teknik ve idari tedbiri alır.

8.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

Tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi; söz konusu kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve kullanılamaz hale getirilmesidir.

Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçasını teşkil eden otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi aşağıda belirtilen şekillerde yapılacaktır.

Tarama yoluyla veya sayısallaştırmadan elektronik ortama aktarılan kağıt halindeki gerekli olmayan kişisel verilerin anonimleştirilmesi işlemi, verilerin tamamen veya otomatik yollarla işlendiği durumlarda yapılacaktır. ŞİRKET,kişisel verileri sildiği durumlarda, verileri hiçbir şekilde erişilemez veya tekrar kullanılmaz hale getirecektir.

Silme sırasında, silinmemesi gereken kişisel veriler de silme işleminden etkileniyorsa ve erişilemeyecek ve/veya kullanılmayacak hale geliyorsa aşağıdaki yöntemlerin bir arada sağlanması da silme olarak değerlendirilecektir.

8.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Yok etme işlemi, ŞİRKET’in verileri fiziksel kayıt ortamlarında işlediği durumlarda yapılacaktır ve ŞİRKET bu verileri tekrar geri getirilmesi mümkün olmayacak hale getirecektir. Bu işlemler ve sonrasında ŞİRKET her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.

8.3. Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi

Anonim hale getirme işlemi, ŞİRKET’in kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlediği durumlarda, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesidir.

IX. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İŞLETİLMESİ

ŞİRKET, üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişiye (“Yüklenici”) KVK Düzenlemelerine uygun şekilde Kişisel Veri aktarabilir. Bu durumda Şirket, Kişisel Veri aktardığı üçüncü kişilerin de işbu Politika’ya uymasını sağlar. Bu kapsamda üçüncü kişi ile akdedilen sözleşmelere gerekli koruyucu düzenlemeler eklenir. Her türlü Kişisel Veri aktarımı yapılan üçüncü kişilerle akdedilen sözleşmelere eklenecek madde ise Veri Sorumlusu Temsilcisinden temin edilir. Her bir çalışan, Kişisel Veri aktarımı yapılacak durumda işbu Politika’da yer alan süreci kat etmekle yükümlüdür. Veri Sorumlusu Temsilcisi tarafından iletilen maddede Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişinin değişiklik talep etmesi halinde durum derhal çalışan tarafından Veri Sorumlusu Temsilcisine bildirir.

9.1 Türkiye’de Bulunan Üçüncü Kişilere Kişisel Veri Aktarımı

9.1.1  Kişisel Veriler, KVKK Madde 5.2’de ve Madde 6.3’de belirlenen istisnai hallerde Açık Rıza olmaksızın yahut diğer hallerde Veri Sahibinin Açık Rızası alınmak şartı ile (KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2) Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere ŞİRKET tarafından aktarılabilir.

9.1.2 Kişisel Verilerin Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarımının KVK Düzenlemelerine uygun olmasını sağlamaktan ŞİRKET çalışanları ve Veri Sorumlusu Temsilcisi müteselsilen sorumludur.

9.2 Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilere Aktarımı

9.2.1 Kişisel Veriler, KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3’de belirlenen istisnai hallerde Açık Rıza olmaksızın yahut diğer hallerde Veri Sahibinin Açık Rızası alınmak şartı ile (KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2) yurt dışında bulunan üçüncü kişilere ŞİRKET tarafından aktarılabilir.

9.2.2. Kişisel Verilerin KVK Düzenlemelerine uygun olarak Açık Rıza alınmaksızın aktarıldığı durumda ayrıca aktarılacağı yabancı ülke bakımından aşağıdaki koşullardan birinin varlığı gerekir:

9.2.3. Kişisel Verilerin aktarıldığı yabancı ülkenin Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler statüsünde olması (liste için lütfen Kurul’un güncel listesini takip edin),

9.2.4. Aktarımın gerçekleşecek olduğu yabancı ülkenin Kurul’un güvenli ülkeler listesinde yer almaması halinde Şirketin ve ilgili ülkedeki Veri Sorumlularının yeterli korumanın sağlanacağına ilişkin yazılı taahhütte bulunarak Kuruldan izin alması.

9.2.5. Kişisel Verilerin yurt dışında üçüncü kişilere aktarımının KVK Düzenlemelerine uygun olmasını sağlamaktan Şirket çalışanları ve Veri Sorumlusu Temsilcisi müteselsilen sorumludur.

X. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

10.1. ŞİRKET Kişisel Verisini elinde bulundurduğu Veri Sahiplerinin aşağıda belirtilen kendileriyle ilgili taleplerine KVK Düzenlemelerine uygun şekilde cevap verir:

10.1.1. Şirket tarafından Kişisel Veri işlenip işlenmediği öğrenme,
10.1.2. Kişisel Verilerinin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
10.1.3. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
10.1.4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
10.1.5. Kişisel Verilerin Şirket tarafından eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
10.1.6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Şirket tarafından Kişisel Verilerin Silmesini, Yok Edilmesini veya Anonim Hale Getirilmesini isteme,
10.1.7. 10.1.5 ve 10.1.6 maddeler kapsamında yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
10.1.8. İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda Veri Sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme
10.1.9. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple Veri Sahibinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sahipleri haklarını kullanmak istediği ve/veya Kişisel Verileri işlerken Şirketin iş bu Politika kapsamında hareket etmediğini düşündüğü durumlarda taleplerini, Veri Sorumlusu ile ilgili aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresine kimliklerini tespit edici belgeler ile ıslak imzalı iadeli taahhütlü bir mektup veya noter aracılığıyla gönderebilir.

Veri Sorumlusu: BONAPART OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

E-posta:  BONAPART OTOMOTİV kep.tr

Posta: İkitelli O.S.B. Tümsan 1. Kısım Sanayi Sitesi 3. Blok No.2 34490 Başakşehir Istanbul / Turkey

10.2. Veri Sahiplerinin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şirkete iletmeleri durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Taleplerin Veri Sorumlusu tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Şirket  tarafından talep edilebilir. Şirket talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Şirket  gereği yerine getirir. Başvurunun Şirket hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

XI. VERİ YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

11.1 Kişisel Verilerin işbu Politika ve KVK Prosedürlerine uygun şekilde korunmasından ilgili sürece müdahil olan tüm çalışanlar müteselsilen sorumludur.

11.2 Şirket çalışanları, Kişisel Verilerin korunmasına ve hukuka uygun olarak işlenmesine yönelik olarak bilgilendirilmektedir.

11.3 Şirket çalışanları, Kişisel Verilere üzerinde yalnızca kendilerine tanımlanan yetki dâhilinde ve ilgili KVK Prosedürüne uygun olarak erişebilir. Çalışanın yetkisini aşar şekilde yapmış olduğu her türlü erişim ve işleme hukuka aykırı olup iş akdinin haklı nedenle feshi sebebidir.

11.4 Kendisine Şirket cihazı tahsis edilen her kişi, kendi kullanımına tahsis edilen cihazlarının güvenliğinden sorumludur.

11.5 Her Şirket çalışanı veya Şirket bünyesinde çalışan kişi kendi sorumluluk alanında yer alan fiziki dosyaların güvenliğinden sorumludur.

11.6 KVK Düzenlemeleri kapsamında Kişisel Verilerin güvenliği için talep edilen veya ek olarak talep edilecek olan güvenlik önlemleri olması durumunda tüm çalışanlar ek güvenlik önlemlerine uymak ve bu güvenlik önlemlerinin sürekliliğini sağlamak ile yükümlüdür.

11.7 Şirkette Kişisel Verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun olarak virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

11.8 Şirkette Kişisel Verilerin kaybolmasını yahut zarar görmesini engellemek üzere yedekleme programları kullanılmakta ve yeterli düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.

11.9 Şirket içerisinde işlenen Kişisel Verilerin tamamı Şirket tarafından “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir.

11.10 Şirket çalışanları, Kişisel Verilerin güvenliğine ve gizliliğine ilişkin yükümlülüklerinin, iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmiş ve Şirket çalışanlarından bu kurallara uymaları yönünde taahhüt alınmıştır.

XII. POLİTİKADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

12.1 Şirket tarafından işbu Politika zaman zaman değiştirilebilir.

12.2  Şirket, Politika üzerinde yaptığı değişiklikler incelenebilecek şekilde güncellenen Politika metnini e-posta yolu ile çalışanlarıyla paylaşır veya aşağıdaki web adresleri üzerinden çalışanların ve Veri Sahiplerinin erişimine sunar.

İlgili web adresi: http://www.bonapartotomotiv.com.tr/"

EK-1 işbu Politikada geçen tanımlar aşağıdaki anlamları ihtiva eder:

Kanun (KVKK) 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur.

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumunu ifade eder.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulunu ifade eder.

KVK Düzenlemeleri   

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verilerin korunmasına yönelik ilgili diğer mevzuatı, düzenleyici ve denetleyici otoriteler, mahkemeler ve diğer resmi makamlar tarafından verilen, bağlayıcı kararları, ilke kararlarını, hükümleri, talimatları ile verilerin korunmasına yönelik uygulanabilir uluslararası anlaşmaları ve diğer her türlü mevzuatı ifade eder.

KVK Prosedürleri

ŞİRKET’in, çalışanların ve Veri Sorumlusu Temsilcisinin işbu Politika kapsamında uyması gereken yükümlülükleri belirleyen prosedürleri ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel Veri İşleme

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri üzerinde yapılan her türlü işlemi ifade eder.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. ( İşbu Politika kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde aşağıda tanımlanan “ Özel Nitelikli Kişisel Veriler”’i de kapsayacaktır.

Anonim Hale Getirilmiş Veri

Gerçek kişi ile hiçbir şekilde ilişkisinin kurulması mümkün olmayan veriyi ifade eder.

Anonim Hale Getirme

Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

Açık Rıza

Veri Sahibinin Kişisel Verilerinin işlenmesine dair bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıkladığı rızayı ifade eder.

“Silme” veya “Silinme”

Kişisel Verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Veri Sahibi

Kişisel Verileri Şirket tarafından veya Şirket adına işleme sokulan tüm gerçek kişileri ifade eder.

Veri Sorumlusu:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri Sorumlusu Temsilcisi

Şirketin kurum ile olan ilişkilerini yöneten ve yönetim kurulu kararı ile atanan çalışanı ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Veri Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir.

Yok Etme

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

kvkk aydınlatma metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

BONAPART OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET”) tarafından siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KANUN”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak web sitesini kullanan BONAPART OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET” ) veri sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Şirketler tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KANUN”) ile uyumlu olarak işlenir. Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin daha detaylı bilgiye bonapartautomotive.com.tr (“SİTE”) internet sitesinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikalarından ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Detaylı ilgi için “ BONAPART OTOMOTİV Kişisel Verilerin Korunma Politikası” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde bizimle temasa geçmeniz halinde toplamakta ve işlemekteyiz:

2. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Elde edilen Kişisel Verileriniz, ŞİRKET tarafından Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen Kişisel Verilerinizi İşleme Şartları kapsamında aşağıda sıralanan amaçlarla işlemekteyiz:

Ayrıca bu açık rızaya istinaden,

3. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

Şirketimiz tarafından toplanan Kişisel Verileriniz Şirketimiz ile olan ilişkinin niteliği ve kanuni yükümlülüklere göre değişmektedir.

Toplanan Kişisel Verileriniz şu şekilde sıralanabilmektedir:

Sayılan Kişisel Veri Tipleri işlenen tüm verilerimizi kapsamamakta olup ŞİRKET tarafından sayılan verilere benzer Kişisel Veriler işlenebilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

Facebook tarafından elde edilen ve ŞİRKET ve SİTE ile paylaşılan bilgiler: “Kişisel verilerinizi, internet sitemiz/mobil uygulamalar üzerinden sunulan Facebook özellikleri ve hizmetleri kapsamında iş ortağımız Facebook’a aktarabiliriz.” Söz konusu özellikler ve hizmetlerin kullanımı, gizliliğinize ilişkin haklarınız ve ayar seçeneklerine yönelik detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz Facebook Veri İlkesi’ne tabidir. - İnternet sitemizi/mobil uygulamamızı kullanımız kapsamında; Facebook üzerinden oturum açarak üyelik oluşturabilirsiniz. Bu şekilde kayıt olmanız durumunda profilinizdeki herkese açık bilgilerin bizler ile paylaşılmasına izin vermiş sayılmaktasınız. - Facebook’un sosyal eklentilerini kullanabilirsiniz. Örneğin; Facebook platformu üzerinden içeriğimizi “beğenebilir” veya “paylaşabilirsiniz”. - Sizin hareketlerinizi anlamamıza yardımcı olan çerezleri (aynı zamanda “Facebook Pixel” olarak kullanılabilecektir.) internet sitemiz/mobil uygulama üzerinden kabul edebilirsiniz. Çerezlerin kullanımı ile cihazınıza, hizmetlerimizi ne şekilde kullandığınıza, yaptığınız satın alma işlemine ve gördüğünüz reklamlara, Facebook hesabınız olup olmadığına veya Facebook ile giriş yapıp yapmadığınıza ilişkin bilgiler de elde edilmektedir. Söz konusu Facebook özelliklerini kullanımınız ile; - Facebook (veya Instagram, Messenger veya diğer Facebook hizmetleri) üzerinden ilginizi çekebilecek reklamların göstermemize, - İnternet sitemiz/mobil uygulamamız ve reklamlarımızın verimliliğini ölçmemize ve analiz etmemize olanak sağlayacak verileriniz toplanmaktadır.

Bunun yanı sıra; internet sitemiz/ mobil uygulamamız üzerinden Google reklam hizmetlerini kullanmamız durumunda Google kişisel verilerinize erişebilmektedir. Kişisel verilerinizin Google tarafından kullanılmasına yönelik detaylı bilgilere bu hizmet ve veri işleme faaliyetinin tabi olduğu Google Gizlilik & Koşullar dokümanından erişebilirsiniz.

5. Kişisel Verilerinize Yönelik KVKK’dan doğan Haklarınız ve Veri Sorumlusu Olarak Desteğimiz

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı BONAPART OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

BONAPART OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

İkitelli O.S.B. Tümsan 1. Kısım Sanayi Sitesi 3. Blok No.2 34490 Başakşehir Istanbul / Türkiye

İstanbul Ticaret Sicili No:41969-5  Mersis No:063004801630012

E- posta adresi : info@bonapartautomotive.com.tr

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz

 
 

kvkk başvuru formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile birlikte aşağıda açıklanan aşağıdaki yöntemlerden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Yapılacak Adres

Başvuruda Gösterilecek Bilgi

1. Yazılı olarak başvuru

Islak imzalı İadeli Taahhütlü Mektup ya da Noter Kanalıyla

İkitelli O.S.B. Tümsan 1. Kısım Sanayi Sitesi 3. Blok No.2 34490 Başakşehir Istanbul / Turkey

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla -güvenli elektronik imza ile imzalanarak

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

BONAPART OTOMOTİV KEP

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Yukarıda belirtilen kanallar Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.